ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగు భాషలలో వెర్నియర్ కాలిపర్స్ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగు భాషలలో వెర్నియర్ కాలిపర్ల వివరణ .బొబొరేటరీలో వెర్నియర్ కాలిపర్లను ఎలా ఉపయోగించాలి? సున్నా లోపం ఎలా కనుగొంటుంది? వెర్నియర్ కాలిపర్స్ ద్వారా రీడింగులను ఎలా రికార్డ్ చేయాలి.
#VishnuPhysics

source

Leave a Comment