ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ IIA స్టడీ మెటీరియల్ డిస్పర్షన్ కొలతలుఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ IIA స్టడీ మెటీరియల్ డిస్పర్షన్ కొలతలు
𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑎𝑛
6,7,10,12,13,4,12,16

source

Leave a Comment