ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ కోసం ముఖ్యమైన ప్రశ్నలుఈ వీడియోలో # విష్ణుఫిజిక్స్ 12 వ తరగతి భౌతిక శాస్త్రానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన విషయాలను నేను చర్చిస్తాను.
ఇది సూచన కోసం మాత్రమే.

source

Leave a Comment