క్లాస్ IV తెలుగు కోసం పాఠ ప్రణాళిక.బోధన అభ్యాస ప్రక్రియను బోధించడంలో పాఠ ప్రణాళిక చాలా ముఖ్యం. ఈ పాఠ్య ప్రణాళిక ప్రతి ఉపాధ్యాయునికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో సృజనాత్మక ఆలోచనలు ఉన్నాయి.

source

Leave a Comment