తెలుగు పార్ట్ -1 లోని SORTCUTS తో పాఠ్యపుస్తక నమూనాలో 7 వ తరగతి గణితం ||ఇర్డిఎస్సి ఆశావాదులు
పాఠ్యపుస్తకాలు
తెలుగు అధ్యయనం
Https: // wwvkutubkcom / canl / UCINw2yrcZ2nIt6VluUwG9mQ
LPlease చందా చానెల్ చందా
3 ఇ.వి.ఎస్
Thttps: //youtu.be/GU8qfEN1OOA

4 తరగతి EVS
Tttps: //youtu.be/VtsPlxrtHzA
👉https: //youtu.be/NepG4fEsVMQ
👉https: //youtu.be/V_8rp1d-0oM
ఒకవేళ

5
ఒక -1
Tttps: //youtu.be/q_G-Ndw0QYg
ఒక -2
Tttps: //youtu.be/ULeiFgfkUL4
ఒక -3
Tttps: //youtu.be/zo8HEVyKFSM
పార్ట్ -4
Tttps: //youtu.be/MGemztcEItE

6
ఒక -1
👉https: //youtu.be/XqjnvKFU3AM
ఒక -2
Tttps: //youtu.be/uJ1X4F3TWyw
ఒక -3
Thttps: //youtu.be/1qTyEQO3EpI
పార్ట్ -4
Thttps: //youtu.be/jOL4MFnzKQo

7
ఒక -1
Tttps: //youtu.be/hYLRmK0Dheg
ఒక -2
Https: // youtukbe / naumrichyarfarb8
ఒక -3
Https: // youtukbe / s8hi_an_joy
పార్ట్ -4
Https: // youtukbe / IPSlNq9bFSU

8
ఒక -1
👉https: //youtu.be/EqHsnOGmBX4
ఒక -2
Tttps: //youtu.be/g6_mK7scW-8
ఒక -3
Tttps: //youtu.be/B92gNasVnQM
పార్ట్ -4
👉https: //youtu.be/kntfcHc132o
-5
Thttps: //youtu.be/pFa5QsSd62g
-6
👉https: //youtu.be/cSutItthTcg
7 -7
Https: // youtukbe / dakf3ya_w_k9o

విద్యలో దృక్పథం … విద్య యొక్క దృక్పథం …

source

Leave a Comment