తెలుగు రెండవ ప్రాజెక్ట్ పని 8 వ తరగతి | s.v.r.k ప్రభుత్వ పాఠశాలలో. తెలుగు ప్రాజెక్ట్హాయ్ అబ్బాయిలు నా పేరు విజయ
నేను 9 వ తరగతి చదువుతున్నాను
నాకు చదువు అంటే చాలా ఇష్టం
ప్రాజెక్ట్ వర్క్, తెలుగు ప్రాజెక్ట్, ఇంగ్లీష్ ప్రాజెక్ట్, పిఎస్ ప్రాజెక్ట్, మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాజెక్ట్, ఎన్ఎస్ ప్రాజెక్ట్, హిందీ ప్రాజెక్ట్, మరియు కార్యాచరణ

source

Leave a Comment