పిల్లలకు ప్రాథమిక గణితం: సంకలనం మరియు వ్యవకలనం, సైన్స్ గేమ్స్, ప్రీస్కూల్ మరియు కిండర్ గార్టెన్ చర్యలుఅన్నీ మరియు జోస్ వారి కొత్త తోటలో చేర్పులు మరియు వ్యవకలనంతో ఆనందించండి. సంకలనం మరియు వ్యవకలనం గణితంలో చాలా ప్రాథమిక విషయాలు. ఈ ప్రాథమిక గణిత వీడియోలో మీరు అదనంగా మరియు వ్యవకలనం యొక్క అన్ని ప్రాథమికాలను నేర్చుకుంటారు. గ్రేడ్‌కు సిఫార్సు: కె.

Kidseduc

Http://goo.gl/3zf4Z3 వద్ద మమ్మల్ని సబ్‌స్క్రయిబ్ చేయండి
మరిన్ని పిల్లల సినిమాలు చూడటానికి వెళ్ళండి
Actiteepi: // wwvkutubkcom / ugr / kidseduc

source

Leave a Comment