పూర్ణ సంఖ్యలు అబ్యాసం-2, 1వ ప్రశ్న- 7th Maths in Telugu Integersపూర్ణ పూర్ణ
ఒకవేళ -2
1 ఒకవేళ

తెలుగులో 7 వ గణిత వీడియో పాఠం

source

Leave a Comment