పూర్ణ సంఖ్యలు అబ్యాసం-4, 3వ ప్రశ్న- 7th class maths integers in teluguపూర్ణ పూర్ణ
4, 4
3 ఒకవేళ
తెలుగులో 7 వ తరగతి గణిత పూర్ణాంకం

source

Leave a Comment