వివక్ష చాప్టర్ 9 వ్యాయామం – 9 (ఎ) ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథమెటిక్స్ 1 బి,ఇంటర్మీడియట్ ,,,
అధ్యాయం 9 ,,
వ్యాయామం 9 (ఎ)
వివక్ష

అభ్యాసంతో అధ్యాయాలు:

2 (ఎ). Https: // youtukbe / jtrdryannigtne
3 ఎ. Https: // youtukbe / HC4F4vWsa_i
3 బి. మొదటి బిట్: https://youtu.be/sZZWuSw6Boc
2 బిట్: https://youtu.be/IiDlLCpDCL4

source

Leave a Comment