#2 Ex 1.1 class 9 maths chapter 1 Number System NCERT Solution By Akstudy 1024# class9ch1byAkstudy number system class 9 cbse, number system class 9 cbse in hindi, number system class 9 exercise 1.1 by Ak Yadav, ex 1.1 class 9 ncert, ex 1.1 class 9 q1, q2, q3, q4

ఇతర భాగాల లింక్ సంఖ్య వ్యవస్థ
# 1 పరిచయం https://www.youtube.com/watch?v=SFSrBPv70Zw

వ్యాయామం 1.1
# 2 మునుపటి 1.1 https://www.youtube.com/watch?v=zpBN5NSV4xw

వ్యాయామం 1.2
# 3 హేతుబద్ధమైన / అహేతుకతను గుర్తించండి https://www.youtube.com/watch?v=WgCdD7HRUc0

# 4 మార్గం 5 నంబర్ లైన్‌లో Https://www.youtube.com/watch?v=cpWiKVEMl3g

# 5 మునుపటి 1.2 https://www.youtube.com/watch?v=sycFLjgp82Y

వ్యాయామం 1.3
# 6 p / q రూపం https://www.youtube.com/watch?v=pkTDC9U9siU

# 7 ప్రీ 1.3 క్యూ 1, 2 https://www.youtube.com/watch?v=H8erGWXI0v0

# 8 మునుపటి 1.3 క్యూ 3, 4, 5 https://www.youtube.com/watch?v=qb4spDx9OYo

# 9 మునుపటి 1.3 Q6-9 https://www.youtube.com/watch?v=fclcrV7yFfs

వ్యాయామం 1.4
# 10 మునుపటి 1.4 https://www.youtube.com/watch?v=f1kP7lcEM-Q

1.5 వ్యాయామం
# 11 ex 1.5 Q1 https://www.youtube.com/watch?v=H0TtGYzxPIk

# 12 ex 1.5 Q2 https://www.youtube.com/watch?v=AIrckH5yCFo

# 13 మార్గం 9.3 https://www.youtube.com/watch?v=DJKXStwSE_c

# 14 తూర్పు 1.5 క్యూ 5 https://www.youtube.com/watch?v=jvoPwSQM4WY&t=1s

వ్యాయామం 1.6
# 15 ముందు 1.6 https://www.youtube.com/watch?v=AIigYJnddPE

# 16 చాప్టర్ 1 యొక్క ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు https://www.youtube.com/watch?v=GySh6J-pVyA

source

Leave a Comment