2A యొక్క రెండవ సంవత్సరం వివరణకు మధ్యంతర సమాధానాలు తెలుగులో వివరించబడ్డాయి2A యొక్క రెండవ సంవత్సరం వివరణకు మధ్యంతర సమాధానం తెలుగులో వివరించబడింది
𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑎𝑛

source

Leave a Comment